Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. Aanvaarding en toepassing


1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit voortspruitende leveringen en verkopen aangegaan SQÓN bv, beheerst door de hierna vermelde voorwaarden.

 

1.2. De maatschappelijke zetel van SQÓN bv is gelegen te  2950 Kapellen aan de Hoogboomsteenweg 89 en zij is gekend onder het ondernemingsnummer BE 0755.745.905. Het algemeen e-mail adres is hi@sqon.be

 

1.3. Onderhavige voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit van het onderhandelen of afsluiten van een overeenkomst met SQÓN bv. De klant erkent kennis te hebben genomen van deze voorwaarden in al haar geschreven en gedrukte bepalingen. Hij of zij erkent dat deze voorwaarden de integrale tekst uitmaken van het tussen partijen tot stand gekomen akkoord, en alle voorgaande mondelinge of schriftelijke voorstellen of afspraken, evenals elke andere mededeling tot nog toe tussen partijen gedaan, vervangen en vernietigen.

 

1.4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules.

 

1.5. Behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, hebben onderstaande algemene voorwaarden voorrang op de algemene voorwaarden voorkomende op de documenten van onze medecontractant en dienen deze laatste als niet bestaande te worden beschouwd. Wanneer een aanbieding van Sqón bv wordt aanvaard door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

 

2. Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en annulatie

 

2.1 Alle bestellingen kunnen geplaatst worden op de website www.sqon.be

 

2.2 SQÓN bv geeft een complete en waarheidsgetrouwe omschrijving van de artikelen die worden aangeboden op haar website. De afbeeldingen en video’s die weergegeven worden zijn louter ter illustratie. De omschrijving is gebaseerd op informatie die SQÓN bv mocht ontvangen van de respectievelijke fabrikant of leverancier. Een foute omschrijving verbindt SQÓN bv niet en kan niet leiden tot een eventuele ontbinding van de overeenkomst of  een schadevergoeding.

 

2.3 In het geval het bestelde artikel niet meer in voorraad is verbindt SQÓN bv  zich er toe de klant per e-mail te verwittigen binnen de 5 dagen na ontvangst van de bestelling.

 

2.4 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.5 De koopovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen vanaf het ogenblik van de definitieve plaatsing van de bestelling op de website www.sqon.be Van deze bestelling zal de klant een bevestigingsmail ontvangen. Indien de klant geen bevestigingsmail ontvangt binnen de twee dagen na het plaatsen van de bestelling verbindt de klant zich ertoe SQÓN bv te contacteren.

 

2.6 De bestelling kan kosteloos geannuleerd worden voorafgaand aan de verzending van de bestelling. De klant dient hiervoor per e-mail contact op te nemen met SQÓN bv op het e-mail adres  hi@sqon.be. De betaling zal binnen de 7 dagen terugbetaald worden door SQÓN bv. In het geval de verzending reeds verzonden is kan de bestelling niet meer kosteloos geannuleerd worden.

 

 

3. Prijzen en verzendkosten

 

3.1 Alle prijzen worden weergegeven bij de artikelen in de munteenheid Euro en zijn inclusief BTW.

 

3.2 De klant dient in te staan voor de verzendkosten. De verzendkosten worden berekend op de totale bestelling en zal worden weergegeven bij de betaling.

 

3.3 Bij opgave van foute gegevens door de klant zal een nieuwe verzendkost aangerekend worden.

Sqón bv houdt zich het recht voor de prijzen eenzijdig aan te passen op haar website.

 

3.5 Prijzen welke door SQÓN bv in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW.

 

 

4. Betaling

 

4.1 De klant kan overgaan tot betaling via de betalingsmiddelen Stripe, Maestro, Ideal en Bancontact.

 

4.2 De klant kan betalen door middel van onder andere Mastercard, Visa en andere kredietkaarten.

 

4.3 SQÓN bv behoudt zich het recht voor haar prestaties op te schorten en de overeenkomst eenzijdig op te zeggen in geval van uitblijven van betaling, en kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor welkdanige schade.

 

4.4 Ten aanzien van ondernemingen zijn facturen betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 1 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. In geval van laattijdige betaling zal tevens van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% op het openstaand factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR en een maximum van 2.500 EUR.

 

5. Levering

 

5.1 De klant dient het adres van levering correct in te vullen bij het plaatsen van de bestelling en is uitsluitend verantwoordelijk hiervoor. De levering geschiedt op het voormelde adres binnen de 3 werkdagen na ontvangst van betaling. Deze termijn is louter indicatief en geenszins bindend voor SQÓN bv. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding.

 

5.2 SQÓN bv levert haar producten  uitsluitend  aan consumenten in België en Nederland.

5.3 Indien de levering vertraging ondervindt, of in het geval een bestelling niet/slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant uiterlijk 10 werkdagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht per e-mail.

 

5.4 Het risico van beschadiging of verlies van artikelen berust bij SQÓN bv tot de verzending van de goederen naar de klant.

 

 

 6. Herroepingsrecht

 

6.1 De consument kan de aankoop van een artikel binnen een termijn van 14 dagen na het moment van levering kosteloos herroepen conform artikel  VI.47 van het Wetboek Economisch Recht. De herroeping dient per e-mail gemeld te worden aan Sqón BV op het e-mail adres hi@sqon.be.

 

6.2 De consument dient de artikelen, in originele staat en verpakking, uiterlijk binnen de 14 dagen na de melding van herroeping terug te zenden naar de maatschappelijke zetel van Sqón BV. De klant dient hierbij zelf in te staan voor de retourkosten.

 

6.3 Het risico en de bewijslast omtrent de correcte uitoefening van het herroepingsrecht liggen bij de consument.

 

6.4 SQÓN bv verbindt zich er toe om de terugbetaling van de artikelen te verrichten binnen de 7 werkdagen na ontvangst van de artikelen in originele staat en verpakking.

 

7. Klachten

 

7.1 Klachten betreffende de levering van artikelen/ facturen moeten binnen de 8 dagen na ontvangst van de artikelen/facturen aangetekend verzonden worden naar het adres van de maatschappelijke zetel.

 

8. Overmacht

 

8.1 In geval van overmacht is SQÓN bv niet gehouden haar verplichtingen ten aanzien van de klant na te komen, minstens worden ze opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

8.2 Onder overmacht wordt onder andere (niet limitatief) verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel/ gedeeltelijk wordt verhinderd.

 

9. Bescherming persoonsgegevens

 

9.1 De door de klant verstrekte informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen. In het geval de correcte gegevens ontbreken wordt de bestelling geannuleerd.

 

9.2 De verstrekte persoonsgegevens worden opgeslaan in het informaticasysteem van SQÓN bv. Zij verbindt er zich toe deze gegevens uitsluitend aan te wenden ter uitvoering van de overeenkomsten. Deze gegevens kunnen tevens gebruikt worden om de klant te informeren over haar marketing en activiteiten.

 

9.3 De klant kan zijn persoonlijke gegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen door een aangetekende ondertekende brief te richten aan SQÓN bv. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden .

 

10.Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

 

10.1 Alle producten, labels, video’s, afbeeldingen, websitepagina’s, ontwerpen, studies, intellectuele eigendomsrechten, … blijven ten allen tijde eigendom van SQÓN bv. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder toelating van SQÓN bv.

 

10.2 Eigendomsoverdracht betreffende geleverde goederen geschiedt slechts en uitsluitend bij de algehele betaling van zowel de hoofdsom als de verschuldigde intresten, schadebedingen en kosten. De geleverde artikelen blijven aldus, in afwijking van artikel 1583 BW., tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van SQÓN bv. Tot zolang is het de klant verboden de goederen in pand te geven, of hun vrije beschikking door één of andere gestelde zekerheid te beperken of teniet te doen ten nadele van SQÓN bv. De klant is evenwel vanaf levering verplicht de goederen tegen elk risico te verzekeren en te bewaren.

 


11. Geoorloofd gebruik en vrijwaring

 

11.1 De klant dient de aangeboden producten te gebruiken als een goede huisvader. De klant mag op geen enkele wijze producten aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van SQÓN bv of derden. De klant zal hierbij rekening houden met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van SQÓN bv. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven.

 

11.2 De klant zal SQÓN bv vrijwaren tegen alle kosten, vordering, schadevergoedingen, uitgaven, procedurekosten, etc… van derden die verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst en het geoorloofd gebruikt van SQÓN bv haar geleverde producten.

12. Aansprakelijkheid

 

12.1 Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade is onder alle omstandigheden uitgesloten. SQÓN bv kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele falen van haar producten.

 

12.2 De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk en geoorloofd gebruik van producten daarbij rekening houdend met de specificaties, de vermeldingen weergegeven op de verpakkingen van producten, de documentatie en de instructies van SQÓN bv.

 

12.3 SQÓN bv zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de SQÓN bvgesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet -geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van SQÓN bv zal in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs.

 

12.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen  gelden niet voor opzet en grote schuld in hoofde van SQÓN bv.

 

 

 

13. Varia

 

13.1 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met SQÓN bv voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van SQÓN b.

 

13.2 Indien een bepaling van een met  SQÓN bv gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen.

 

 

14. Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

 

14.1 SQÓN bv kan enkel in rechte worden aangesproken voor de rechtbank van het rechtsgebied waar haar maatschappelijke zetel is gevestigd. Voor zover SQÓN bv als eisende partij optreedt zijn enkel de rechtbanken uit het arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

14.2 Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Contacteer ons